Tvoříme spolu mezigenerační dialog.

Jak nakupovat

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, kdy na jedné straně je ALTER DECO, o.s., se sídlem Pevnostní 651/8, Střešovice, 162 00 Praha, IČ: 02063697 jako prodávající nebo zhotovitel (dále jen „ALTER DECO“) a na straně druhé je kupující nebo objednatel (dále jen společně jako „Kupující“).


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ALTER DECO nebo s ním jinak jedná.


Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí jsou také sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ALTER DECO, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. ALTER DECO nebo smluvních partnerů ALTER DECO, není-li mezi ALTER DECO a Kupujícím výslovně ujednáno jinak.

 

V případě platby bankovním převodem na účet potvrdí ALTER DECO Kupujícímu přijetí platby na emailovou adresu zadanou v objednávce. Přílohou potvrzení o přijetí platby bude rovněž kopie VOP, daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy a informace o expedici zboží.

 

V případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží zašle ALTER DECO Kupujícímu kopii VOP a daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy na emailovou adresu zadanou v objednávce po převzetí zboží.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

ALTER DECO ve smyslu § 1820 NOZ Kupujícímu před uzavřením smlouvy sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby stanovené operátorem Kupujícího, ALTER DECO si neúčtuje žádné další poplatky spojené s komunikací na dálku;

 2. v případě platby bankovním převodem požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od ALTER DECO. Povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se vztahuje pouze na požadavky Kupujícího na zhotovení zboží na zakázku, a to vždy v závislosti na konkrétní dohodě stran;

 3. ALTER DECO neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou ani smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

 4. Veškeré ceny zboží jsou na webu provozovaném ALTER DECO uváděny včetně DPH. ALTER DECO není plátcem DPH;

 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která v případě smlouvy na dodání či zhotovení jednoho druhu zboží běží ode dne převzetí zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů vyjmenovaných v § 1837 NOZ, zejména od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, tj. od smlouvy na zhotovení zboží na zakázku (smlouvy o dílo);

 7. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 8. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu ALTER DECO, přičemž ALTER DECO na žádost Kupujícího zašle kopii příslušného daňového dokladu na jím zadanou emailovou adresu;

 9. v případě, že má spotřebitel stížnost, může se s ní rovněž obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Smlouva

III.1 Kupní smlouva

Kupní smlouvou se ALTER DECO zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí ALTER DECO kupní cenu.

 

Kupní smlouvu může Kupující s ALTER DECO uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném ALTER DECO tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku a svou objednávku následně závazně potvrdí.

 

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak údaje o Kupujícím, tak požadované plnění, způsob dopravy a způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky ALTER DECO. Uzavření smlouvy ALTER DECO potvrdí Kupujícímu emailem na Kupujícím zadaný email.

 

III.2 Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se ALTER DECO zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Kupujícího a Kupující se zavazuje zaplatit zálohu ve výši 60 % z ceny díla před započetím s prováděním díla a hotové dílo převzít a zaplatit ALTER DECO sjednanou cenu. ALTER DECO nemá povinnost provést dílo dříve, než Kupující uhradí požadovanou zálohu ve výši 60 % z ceny díla.

 

Smlouvu o dílo, tj. smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení a úprava zboží podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, může Kupující uzavřít tak, že vyplní objednávku na webu provozovaném ALTER DECO a tuto objednávku potvrdí. Na základě objednávky zašle ALTER DECO cenovou nabídku včetně výše požadované zálohy (60 % z ceny zboží) na Kupujícím zadaný email. V případě, že ALTER DECO nebude schopen zboží podle požadovaných specifikací Kupujícího zhotovit, sdělí tuto skutečnost neprodleně Kupujícímu a smlouva o dílo v takovém případě nevznikne.

 

Smlouva o dílo vzniká odesláním písemného (za písemnou formu se považuje i potvrzení emailem) potvrzení cenové nabídky Kupujícím. Uzavření smlouvy ALTER DECO potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

 

III.3 Společná ustanovení

Přílohou potvrzení o uzavření smlouvy je aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze z důvodů uvedených ve VOP, na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

ALTER DECO má právo od smlouvy odstoupit v případě, že se její plnění stane nemožným (např. z důvodu vyprodání zásob, nemoci či úmrtí výrobce a podobně). ALTER DECO je povinen o této skutečnosti Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu a nedohodne-li se s Kupujícím jinak, vrátit mu veškeré poskytnuté peněžní prostředky, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy ze strany ALTER DECO.


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

ALTER DECO si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny či ceny díla.

 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí ALTER DECO věc podle zvyklostí. Stejným způsobem zabalí ALTER DECO věc pro přepravu. Není-li ujednáno jinak, neúčtuje ALTER DECO za zabalení věci žádný poplatek.


Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ALTER DECO způsobil porušením své povinnosti.

 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ALTER DECO umožnil nakládat.

 

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či cenu za dílo, ledaže ALTER DECO škodu způsobil porušením své povinnosti.

 
IV. Odstoupení od smlouvy

IV.I Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má ve smyslu § 1829 NOZ právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která v případě smlouvy na dodání či zhotovení jednoho druhu zboží běží ode dne převzetí zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Spotřebitel není v souladu s § 1837 NOZ písm. d) oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jejímž předmětem je úprava zboží podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Odstoupit od smlouvy je možné elektronicky zasláním odstoupení od smlouvy na kontaktní email ALTER DECO, tj. objednavka@alterdeco.cz.


Odstoupit od smlouvy lze také korespondenčně, a to doručením odstoupení od smlouvy na adresu sídla ALTER DECO, tj. Pevnostní 651/8, Střešovice, 162 00 Praha.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá ALTER DECO bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ALTER DECO obdržel, a to na své náklady.

 

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá ALTER DECO za snížení hodnoty zboží ve smyslu § 1833 NOZ. ALTER DECO je oprávněn započíst svůj nárok ze snížení hodnoty zboží Kupujícím vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ALTER DECO bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, ledaže Kupující odsouhlasí způsob jiný.

 

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který ALTER DECO nabízí, vrátí ALTER DECO spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a také zboží samotné dodá standardním způsobem dodání.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ALTER DECO není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží ALTER DECO odeslal.

 
IV.2 Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

 

V. Ochrana osobních údajů

ALTER DECO prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a zasílání obchodních sdělení Kupujícímu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

ALTER DECO postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím ALTER DECO za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

Kupující dává ALTER DECO svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a zasílání obchodních sdělení Kupujícímu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla ALTER DECO. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního emailu ALTER DECO (info@alterdeco.cz). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

VI. Platební podmínky

ALTER DECO umožňuje provést platbu za zboží následujícími způsoby:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru zboží,

 2. platba předem bankovním převodem.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ALTER DECO.

 

VII. Dodací podmínky

ALTER DECO umožňuje výběr z následujících způsobů dodání:

 1. Dodání Českou poštou: 100 Kč (balík na poštu do 4 kg)

 2. Dodání kurýrní službou PPL: 150 Kč (balík do 5 kg)

 3. Dodání přes výdejní místo Uloženka.cz: 36 Kč

 4. Osobní převzetí zboží v sídle ALTER DECO: zdarma

 5. Osobní převzetí zboží v sídle ALTER DECO je možné pouze po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle: +420 604 150 078.

 

Jiné způsoby dopravy, doprava balíků s vyšší gramáží a doprava mimo území České republiky bude řešena individuálně na základě domluvy Kupujícího a ALTER DECO. Kupující může své požadavky a dotazy směřovat na kontaktní email ALTER DECO uvedený na webu provozovaném ALTER DECO.

 

VIII. Reklamační řád

VIII.1 Všeobecná ustanovení

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje ALTER DECO ke každému zakoupenému či zhotovenému zboží fakturu se zákonem uvedenými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství).

 

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím.

 

Záruční doba z kupních smluv činí 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Tuto dobu uvede ALTER DECO v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky.

 

Nároky z vad zboží se liší podle charakteru vady.

 

Je-li vada zboží podstatným porušením smlouvy má Kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

 2. na odstranění vady opravou věci;

 3. na přiměřenou slevu z ceny nebo

 4. odstoupit od smlouvy.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

 

Kupující sdělí ALTER DECO, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ALTER DECO; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ALTER DECO vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ALTER DECO nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

 

Právo na dodání nové věci má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

VIII.2 Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou či smlouvou o dílo, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na kontaktní email ALTER DECO (objednavka@alterdeco.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou ALTER DECO. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ALTER DECO možnost prokázat, že zboží bylo doručeno v souladu se smlouvou.

 

Kupující může zboží reklamovat zasláním poštou na adresu sídla ALTER DECO nebo po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 604 150 078 rovněž osobně na adrese sídla ALTER DECO.

 

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, kopii záručního listu (faktury), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejména zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující by si měl rovněž zvolit požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).


Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží či přírodními živly nebo vyšší mocí.


ALTER DECO má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží je znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

VIII.3 Vyřízení reklamace

ALTER DECO o reklamaci rozhodne bez zbytečných odkladů. Reklamaci včetně odstranění vady ALTER DECO vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.


ALTER DECO vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován emailem, který uvedl při nákupu, nedohodne-li se s ALTER DECO jinak.


Po vyřízení reklamace ALTER DECO upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo emailem.
Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci poštou či jinou přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

Ustanovení § 1740 odst. 3 první věta NOZ se nepoužije na jakékoli závazky mezi Kupujícím a ALTER DECO, na které se vztahují tyto VOP. V případě, že Kupující k jakémukoli návrhu ALTER DECO na uzavření smlouvy (včetně těchto VOP) učiní jakékoli dodatky či odchylky (s výjimkou vyplnění všech potřebných údajů), které podstatně či nepodstatně mění podmínky návrhu ALTER DECO na uzavření smlouvy, dochází k uzavření smlouvy teprve na základě výslovného souhlasu ALTER DECO s pozměněným návrhem (smlouva není uzavřena na základě neodmítnutí takového přijetí ALTER DECO bez zbytečného odkladu).

 

Bez předchozího výslovného písemného souhlasu ALTER DECO není Kupující oprávněn postoupit ani zastavit své pohledávky za ALTER DECO, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.

 

Kupující souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky ALTER DECO za Kupujícím se promlčují ve lhůtě patnácti let ode dne, kdy mohla být ALTER DECO vykonána/uplatněna poprvé.

 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.7.2014, přičemž jsou k dispozici v sídle ALTER DECO a elektronicky na webu provozovaném ALTER DECO.